در این نوشته با جواب صفحه 124 ریاضی دوم همراه شما هستیم.

جواب صفحه 124 ریاضی دوم

فرهنگ نوشتن

چگونه می‌توانیم یک کاغذ را با تا کردن به 4 قسمت مساوی تقسیم کنیم؟ مراحل کار را بنویسید.

ابتدا تا می‌زنیم و دوباره تا می‌زنیم تا قسمت‌های مختلف روی هم قرار گیرد 

حالا نوشته‌ی خود را برای یک نفر بخوانید. او فقط تمام کارهایی را که شما نوشته‌اید، انجام دهد. آیا کاغذ به 4 قسمت مساوی تقسیم شد؟

خیر. اگر وسط ضلع‌ها مشخص نشود ممکن است قسمت‌های مساوی تقسیم نشود

تمرین

1- با خط‌کش اندازه گیری و جملات را کامل کنید.

image 312

اندازه‌ی طول خودکار: 8 سانتی متر و 4 قسمت از 10 قسمت مساوی است.

image 315

اندازه‌ی خط: 3 سانتی متر و 5 قسمت از 10 قسمت مساوی است.

2- برای هر شکل جملات را کامل کنید.

image 314

3- به اندازه‌ای که در هر جمله نوشته شده، از شکل‌ها رنگ کنید.


– 5 قسمت از 11 قسمت مساوی

image 315

–  1 قسمت از 4 قسمت مساوی

image 313

4- در هر جعبه 6 گوی مثل هم به رنگ‌های مختلف وجود دارد. اگر بدون نگاه کردن به آن یک گوی برداریم، شانس کدام رنگ بیشتر است؟ با × مشخّص کنید.

جواب صفحه 124 ریاضی دوم
جواب صفحه 124 ریاضی دوم

5- در هر هدف، احتمال خوردن تیر به کدام رنگ بیشتر است؟ چرا؟ فرقی ندارد. چون تعداد مربع‌های آبی و سبز برابر است.

image 315

برچسب شده در: