در این نوشته با جواب صفحه 129 علوم هفتم همراه شما هستیم.

جواب صفحه 129 علوم هفتم

فکر کنید

الف) بدن ما به چه صورت هایی آب را دفع می کند؟

ادرار ، عرق کردن روی پوست ، همراه مدفوع از طریق روده بزرگ ، از طریق تنفس

ب) تأمین آب مورد نیاز بدن به چه صورت هایی انجام می شود؟

غذاهای آبدار ، نوشیدن مایعات ، تولید آب درون سلول ها به کمک واکنش تنفس سلولی

پ) آیا همیشه میزان آب مصرفی شما یکسان است؟

خیر، در روز های خشک که میزان تعریق و ادرار زیاد است آب بیشتری باید مصرف کنیم  همچنین زمان فعالیت بدنی شدید  ورود و خروج آب بیشتر  می شود .

گفت و گو کنید

گفته می شود نگهداشتن ادرار به مدت زیاد در مثانه ممکن است باعث سنگ مثانه شود. در این باره در گروه خود گفت وگو، و نتایج را به کلاس ارائه کنید.

یکی از علت های سنگ مثانه نگه داشتن ادرار در مثانه است  زیرا با انباشته شدن و ماندن ادراردر مثانه املاح موجود در آن در دیواره  مثانه رسوب می کند و تبدیل به سنگ مثانه می شود .

برچسب شده در: