در این نوشته با جواب صفحه 19 فارسی پنجم همراه شما هستیم.

جواب صفحه 19 فارسی پنجم

درست و نادرست

1- بخشش و بزرگواری خداوند قابل شمارش نیست.

درست   

2- خدای بزرگ به وسیله‌ی آفتاب، اجزای خاک مرده را به باغ میوه و چمن‌زار تبدیل می کند.

درست   

3- فقط انسان‌ها می توانند به خوبی خداوند را ستایش کنند.

نادرست

درک مطلب صفحه 19 فارسی پنجم

1- در بیت « ابر آب داد، بیخِ درختانِ مُرده را        شاخِ برهنه، پیرهن نوبهار کرد» شاعر از چه فصل‌هایی سخن گفته است؟

بهار         

2- بیت « بحر آفرید و برّ و درختان و آدمی        خورشید و ماه و انجم و لیل و نهار کرد» را به زبان ساده بیان کنید.

خداوند دریا و بیابان،انسان و درختان،خورشید و ماه و ستارگان،شب و روز را آفرید.

3- «آفتاب» و «ابر» را با هم مقایسه کنید و شباهت و تفاوت آن‌ها را بگویید.

شباهت ها: الف) هر دو از نعمت های خداوند هستند.      ب) هر دو باعث رشد گیاهان می شوند.

ج) هر دو در آسمان هستند.             

تفاوت ها: الف) آفتاب دارای نور است ولی ابر نه.                     ب) آفتاب زمین را نورانی کرده و ابر باعث بارش باران بر روی زمین می شوند.

برچسب شده در: