در این نوشته با جواب صفحه 22 فارسی چهارم همراه شما هستیم.

جواب صفحه 22 فارسی چهارم

دانش زبانی صفحه 22 درس

جمله های زیر را بخوانید و درباره ی تفاوت آنها با هم گفت و گو کنید:

مادر نرگس امروز چند جلد کتاب داستان خرید.

مادر، نرگس امروز چند جلد کتاب داستان خرید.

در جمله اول مادر نرگس چندین کتاب نوشته در حالی کهه در جمله دوم نرگس چندین کتاب نوشته است.

این نشانه »،« علامت درنگ یا مکث کوتاه در خواندن است؛ شیوه ی خواندن را تغییر می دهد و گاهی معنا را هم عوض می کند.

گوش کن و بگو صفحه 22 فارسی چهارم

با دقّت به داستان گوش کنید و به پرسش ها پاسخ دهید:

1- پندهای اوّل و دوم پرنده را به ترتیب بگویید.

پند اوّل آن است که آنچه از دستت رفت بر آن افسوس مخور؛ زیرا اگر آن نعمت، حقیقتاً از آن تو بود، هیچ گاه تباه نمی شد.

پند دوم آنکه، سخن غیر ممکن را باور مکن و از آن درگذر.

2- آیا باغبان به پند اوّل و دوم پرنده عمل کرد؟ از متن دلیل بیاورید.

خیر، زیرا اگر به پند دوم عمل می کرد غم از دست دادن گنجشک را نمی خورد. و اگر به پند اوّل عمل می کرد سخن ناممکن گنجشک مبنی بر اینکه گوهرهایی در شکم دارد که چهل مثقال ودن دارد را باور نمی کرد.

3- مفهوم جمله ی »پند برای تو مثل پاشیدن دانه در زمینی است که گیاهی در آن رشد نمی کند« چیست؟

یعنی این نصیحت در تو بی تأثیر است و تغییری در رفتار و کردار و فکر تو ایجاد نمی شود.

4- بهترین پندی که پرنده به باغبان داد، چه بود؟

هر دو پند گنجشک خوب و بجا بود و انتخاب بهترین پند از این دو کار سختی است ولی به نظر من پند اوّل نسبت به پند دوم از اهمّیّت بالاتری برخوردار است.