در این نوشته با جواب صفحه 39 ریاضی سوم همراه شما هستیم.

جواب صفحه 39 ریاضی سوم

تمرین

1- 325 سانتی‌متر 3 متر و 25 سانتی‌متر است.
420 سانتی‌متر 4 متر و 20 سانتی‌متر است.
127 سانتی‌متر 1 متر و 27 سانتی‌متر است.

2- اندازه ی قدّ شما 129 سانتی‌متر است؛ یعنی 1 متر و 29 سانتی‌متر.

3- یک کیلومتر چند تا 100 متر است؟ 10 تا 100 متر است.
9 کیلومتر چند متر است؟ 900 متر
4000 متر چند کیلومتر است؟ 4 کیلومتر
3 کیلومتر و 200 متر یعنی 2300 متر . 

4- یک کیلوگرم 1000 گرم است.
5000 گرم 5 کیلوگرم است.
3 کیلوگرم 3000 گرم است.
2700 گرم یعنی 2 کیلوگرم و 700 گرم.

5- برای اندازه‌گیری جرم یک جعبه شیرینی، آن را در یک کفّه‌ی ترازو و یک وزنه‌ی 500 گرمی، یک وزنه‌ی 250 گرمی و یک وزنه‌ی 100 گرمی را در کفّه‌ی دیگر ترازو گذاشتیم تا ترازو میزان بایستد.

جرم جعبه شیرینی چقدر است؟ 500+250+100=850500+250+100=850 گرم

6- یک شیء مثال بزنید که حدود 2 کیلوگرم باشد.

7- یک مسیر مثال بزنید که حدود 1کیلومتر باشد.

انجام بده

ترازوی زیر جرم هندوانه را چند گرم نشان داده است؟ 3973 گرم

جواب صفحه 39 ریاضی سوم

برچسب شده در: