جواب صفحه ۵۹ جامعه شناسی دهم


haladars آبان 16, 1401 دقیقه مطالعه
جواب صفحه ۵۹ جامعه شناسی دهم

در این نوشته با جواب صفحه 59 جامعه شناسی دهم همراه شما هستیم

جواب صفحه 59 جامعه شناسی دهم

مفاهیم اساسی 

قلمرو آرمانی،  قلمرو واقعی، آرمان اجتماعی، حق، باطل، ابزارهای شناخت عقاید و ارزش‌ها و تغییر قلمرو

خلاصه کنید

 برای ارزیابی جهان‌های اجتماعی معیارهایی وجود دارد.


– وقتی مردم مطابق ارزش‌ها عمل کنند، ارزش‌ها به واقعیت تبدیل می‌شوند.
– آرمان اجتماعی مجموعه اهداف و ارزش‌های مشترک مطلوب اعضای یک جهان اجتماعی است.
– آرمان اجتماعی تصوراتی است که اعضای جهان اجتماعی از وضیعت مطلوب دارند.
– قلمرو آرمانی مجموعه ارزش‌هایی است که مطلوب جامعه بوده و رعایت آنها الزام ارزش دارد.
– قلمرو واقعی جهان اجتماعی، مجموعه ارزش‌هایی است که توسط اعضا به آنها عمل می‌شود.
– حق و باطل بودن آرمان اجتماعی مستقل از زمان و مکان بوده و تغییر ناپذیرند.

برچسب‌ها :

دیدگاه شما

0 دیدگاه