در این نوشته با جواب صفحه 69 ریاضی دوم همراه شما هستیم.

جواب صفحه 69 ریاضی دوم

1- مینا در یک مسابقه شرکت کرده است. او به هر مسئله‌ای که پاسخ دهد، امتیاز مربوط به آن را می‌گیرد و اگر نادرست جواب دهد، به همان مقدار امتیاز از دست می‌دهد. مینا در این مسابقه 97 امتیاز آورده بود. او به یک سؤال 5 امتیازی دیگر پاسخ درست داد. حالا چند امتیاز دارد؟

97+5=102

2- حامد 104 امتیاز داشت. به یک سؤال پاسخ نادرست داد و 7 امتیاز از دست داد. حالا چند امتیاز دارد؟

104−7=97

3- رضا 95 امتیاز داشت. ابتدا به یک سؤال 8 امتیازی پاسخ درست داد. سپس با یک سؤال 9 امتیاز را از دست داد. حالا او چند امتیاز دارد؟

95+8=103

4- ابتدا عددها را با حذف رقم‌های یکان و دهگان به‌صورت تقریبی بنویسید. سپس عددهای تقریبی را جمع یا تفریق کنید.

جواب صفحه 69 ریاضی دوم
جواب صفحه 69 ریاضی دوم

5-  پاسخ سؤالات زیر را با مشورتِ دوستانتان پیدا کنید.


– عدد 123 به 120 نزدیک‌تر است یا به 130؟ 120
– عدد 278 به 270 نزدیک‌تر است یا به 280؟ 280
– عدد 353 به 350 نزدیک‌تر است یا به 360؟ 350
– عدد 431 به 430 نزدیک‌تر است یا به 440؟ 430

 با سکّه‌های 100 ریالی و 50 ریالی به چند روش می‌توانید 300 ریال درست کنید؟ به نمونه‌ها توجّه کنید.

50+50+100+100=300

50+50+50+50+100=300

100+100+100 =300

50+50+50+50+50+50=300

برچسب شده در: