در این نوشته با جواب صفحه 74 هدیه سوم همراه شما هستیم.

جواب صفحه 74 هدیه سوم

دوست دارم

من هم در روز عید فطر با خانواده ام، … .

در نماز عید فطر شرکت کنم.

ببین و بگو

این تصاویر، نماز عید فطر در سایر کشور ها را نشان می دهد.

جواب صفحه 74 هدیه سوم

از این تصاویر چه می فهمی؟

عید فطر، عید تمام مسلمانان جهان است. در آن روز همه ی مسلمانان نماز عید را به جای می آورند.

برچسب شده در: