در این نوشته با جواب صفحه 76 ریاضی هفتم همراه شما هستیم.

جواب صفحه 76 ریاضی هفتم

1- مساحت همهٔ وجه‌های جانبی منشورهای زیر را به دست آورید. هر وجه جانبی چه شکلی دارد؟ مستطیل
به مجموع این مساحت‌ها مساحت جانبی شکل می‌گویند.

image 12

2- برای به دست آوردن مجموع مساحت جانبی منشور سه پهلوی بالا به صورت زیر، آن را روی کاغذ قرار می‌دهیم، و به اندازهٔ طول هر ضلع یک علامت می‌گذاریم.
با توجه به شکل‌های بالا چگونه می‌توانستیم ساده‌تر مساحت جانبی را به دست آوریم؟

جواب صفحه 76 ریاضی هفتم

3-باتوجه به 2 سؤال بالا اگر مساحت را با S، محیط را با P و ارتفاع را با h نشان دهیم. رابطهٔ جبری مساحت جانبی منشورهای بالا را بنویسید.

S=P.h

کار در کلاس

1- مساحت جانبی شکل‌های زیر را پیدا کنید.

image 14

2- ستونی به شکل منشور 6 پهلوست که هر ضلع آن 0/2 متر و ارتفاع آن 5 متر است. می‌‌خواهند بدنهٔ جانبی این ستون را کاشی کاری کنند. چند متر مربع کاشی لازم است؟

image 65

 محیط قاعده =5×0/2=1/2

𝑆=1/2×5=6

برچسب شده در: