در این نوشته با جواب صفحه 78 ریاضی ششم همراه شما هستیم.

جواب صفحه 78 ریاضی ششم

1- مختصات رأس‌های شکل 1 و شکل 2 را بنویسید.

image 233

2- مختصات رأس‌های دو مثلّث زیر را بنویسید.

جواب صفحه 78 ریاضی ششم

بین مساحت این دو مثلّث چه ارتباطی وجود دارد؟

مساحت مثلث بزرگ 9 برابر مساحت مثلث کوچک است.

کاردرکلاس

1- مختصات رأس‌های مستطیل کوچک و بزرگ را بنویسید.

جواب صفحه 78 ریاضی ششم

2- بین مساحت دو شکل، چه رابطه‌ای وجود دارد؟

مساحت مستطیل بزرگ 4 برابر مساحت مستطیل کوچک است.

مساحت کوچک=3×2=6 
مساحت بزرگ=6×4=24 

برچسب شده در: