در این نوشته با جواب صفحه 81 هدیه سوم همراه شما هستیم.

جواب صفحه 81 هدیه سوم

کامل کنید

جواب صفحه 81 هدیه سوم

به دیگران احترام بگذاریم، پاکیزه باشیم، به فقیران و نیازمندان کمک کنیم.

دوست دارم

آیات قرآن را بخوانم و بفهمم؛ زیرا … .

خداوند در قرآن راه و رسم زندگی را به ما نشان می دهد و دستورات و احکام دینی را به روشنی بیان کرده است و عمل به آنها باعث سعادت ما می شود.

برچسب شده در: