در این نوشته با جواب صفحه 85 علوم سوم همراه شما هستیم.

جواب صفحه 85 علوم سوم

مشاهده و طبقه بندی کنید

با معلم خود به باغ یا بوستان بروید، ساقه ی گیاهان آنجا را مشاهده کنید و نام آنها را در جدول رو به رو بنویسید. مراقب باشید به ساقه ی گیاهان آسیب نرسانید.

جواب صفحه 85 علوم سوم

مقایسه

به تصویر گل های زیر نگاه کنید.

image 25

گلبرگ های آنها را بشمارید و جدول زیر را کامل کنید.

image 26

برچسب شده در: