در این نوشته با جواب صفحه 87 هدیه سوم همراه شما هستیم.

جواب صفحه 87 هدیه سوم

فکر می کنم

انتخاب پروانه درست بود؛ زیرا … .

به سن تکلیف رسیده بود و می خواست به دستورِ خدا که بهترین و مهربان ترین دوست ماست، عمل کند و حجاب داشته باشد.

دوست دارم

همیشه پوششی مناسب داشته باشم تا … .

خدا از من راضی باشد.

ببین و بگو

چه ارتباطی میان این تصویر و حجاب وجود دارد؟

جواب صفحه 87 هدیه سوم

همانطور که مروارید داخل صدف نگه داری می شود،  زن هم که مانند مروارید گرانبها و ارزشمند است باید با حجاب باشد تا از خطرات به دور باشد.

برچسب شده در: