در این نوشته با جواب صفحه 89 ریاضی چهارم همراه شما هستیم.

جواب صفحه 89 ریاضی چهارم

1- در داخل پرانتز واحد مناسب (ساعت، دقیقه، ثانیه) را بنویسید.


– مدّت زمان زنگ درس ریاضی 45 (دقیقه)
– مدّت زمان پخش یک آگهی بازرگانی 15 (ثانیه)
– خواندن سوره ی حمد 30 (ثانیه)
– مدّت زمان حضور در مدرسه 5 (ساعت)

2- در جای خالی عدد مناسب بنویسید و ارتباط آن را با تقسیم مقابل هر عبارت توضیح دهید.


100 ثانیه یعنی 1 دقیقه و 40 ثانیه
هر 60 ثانیه یک دقیقه است پس باید ببینیم در 100 تا، چندتا 60 تا داریم.

image 175

90 دقیقه یعنی 1 ساعت و 30 دقیقه
هر 60 دقیقه یک ساعت است. در 90 یک 60تایی یعنی 1 ساعت داریم و 30 دقیقه هم باقی‌ می‌ماند.

image 177

تمرین

1- 50 دقیقه قبل و 50 دقیقه بعد از ساعت 2:20 را پیدا کنید.

image 174
image 178

2- حمیده ساعت 6:55 از خانه خارج شد و ساعت 7:30 به مدرسه رسید. او چند دقیقه در راه بوده است؟

image 176

3- فیلم سینمایی ساعت 16:10 شروع و ساعت 17:35 تمام شد.
مدّت زمان این فیلم چقدر بوده است؟

جواب صفحه 89 ریاضی چهارم
جواب صفحه 89 ریاضی چهارم

4- سنّ شما حدود 10 سال است. یعنی چند روز؟ چند ساعت؟ چند دقیقه؟
(در صورت تمایل از ماشین حساب استفاده کنید.)

روز 10×365=3650
ساعت 3650×24=87600
دقیقه 87600×60=5256000

5- هریک از زمان‌ها را به صورت تقریبی بنویسید.


4 ساعت و 5 دقیقه به طور تقریبی برابر است با 4 ساعت
1 دقیقه و 55 ثانیه به طور تقریبی برابر است با: 2 دقیقه
7 ساعت و 53 دقیقه به طور تقریبی برابر است با: 8 ساعت
3 دقیقه و 3 ثانیه به طور تقریبی برابر است با: 3 دقیقه