در این نوشته با جواب صفحه 94 ریاضی هفتم همراه شما هستیم.

جواب صفحه 94 ریاضی هفتم

کار در کلاس

1- تساوی‌ها را کامل کنید.

image 567

2- کدام یک درست و کدام یک نادرست‌اند؟ علت نادرستی را توضیح دهید.

image 568

فعالیت

1- در شکل زیر، مربع‌هایی با مساحت 4، 8 و 9 نمایش داده شده‌اند. طول ضلع‌های مربع‌ها نیز مشخص شده است. با کمک شکل عبارت را کامل کنید.

image 569

2- به کمک روش بالا و با توجه به سطر اول جدول زیر، جذر تقریبی عددهای داده شده را به دست آورید و جدول را کامل کنید.

جواب صفحه 94 ریاضی هفتم

برچسب شده در: