در این نوشته با جواب صفحه 95 ریاضی هفتم همراه شما هستیم.

جواب صفحه 95 ریاضی هفتم

کاردرکلاس

جواب صفحه 95 ریاضی هفتم
5/45/35/25/15عدد
29/1628/0927/0426/0125مجذور

هر مجذوری که به عدد 28 نزدیک‌تر باشد پاسخ مورد نظر ماست.

2- به همین روش مقدار تقریبی عددهای زیر را به دست آورید.

image 572

تمرین

1- چرا عددهای منفی جذر ندارند؟ یعنی عبارت مقابل بی معناست؟

با توجه به این که حاصل مجذور یک عدد ) چه آن عدد منفی باشد و چه آن عدد مثبت باشد ( همواره مثبت یا صفر خواهد بود در نتیجه منفی ۲۵ مجذور هیچ عددی نیست تا بتوان از آن جذر گرفت و به عبارت دیگر اعداد منفی جذر ندارند چون اعداد منفی نمی توانند مجذور هیچ عددی باشند مانند مثالهای زیر

image 573

2- کدام یک درست و کدام یک نادرست‌اند؟

image 574
image 575

4- جاهای خالی را کامل کنید.

الف) 7 و 7- ریشه‌های 49 هستند.


ب) مجذور عدد صفر همان صفر است.


ج) اگرعددی صفر نباشد، توان دوم آن همیشه مثبت است.


د) هر عدد مثبت دارای 2 ریشهٔ دوم است که یکی از آنها قرینه‌ی دیگری است.

5- مقدار تقریبی عددهای زیر را به دست آورید.

جواب صفحه 95 ریاضی هفتم
جواب صفحه 95 ریاضی هفتم

برچسب شده در: