در این نوشته با جواب طرح پرسشی پژوهشی صفحه 18 تفکر و سبک زندگی هشتم همراه شما هستیم.

جواب طرح پرسشی پژوهشی صفحه 18 تفکر و سبک زندگی هشتم

در گروه خود پرسشی طرح کنید که ویژگی های زیر را داشته باشد. آن را در محل مشخص شده بنویسید.

  • پاسخ دادن به آن سؤال تنها با مراجعه به منابع مکتوب امکان پذیر باشد.
  • به دانستن پاسخ آن علاقه مند باشید.
  • سؤال با زبان دقیق، واضح و روشن بیان شده باشد.
  • گردآوری اطلاعات در حدّ توان شما باشد (از لحاظ زمان اجرا، دسترسی به منابع و دانش و اطلاعات)
  • پاسخ آن سؤال در کتاب های درسی نباشد.
  • سؤال شما ارزش صرف زمان، انرژی و … را داشته باشد.

پاسخ بزودی قرار داده خواهد شد