جواب فعالیت صفحه ۱۰۴ زیست یازدهم

در این نوشته با جواب فعالیت صفحه ۱۰۴ زیست یازدهم همراه شما هستیم.

جواب فعالیت صفحه ۱۰۴ زیست یازدهم

با توجه به شکل ۸  دربارۀ پرسش های زیر با هم گفت و گو کنید.

در انسان اووسیت اولیه، ثانویه و تخمک از لحاظ کروموزومی با هم چه تفاوت هایی دارند؟

در انسان اووسیت اولیه دیپلوئید و ۴۶ کروموزومی است، ولی اووسیت ثانویه هاپلوید (۲۳ کروموزومی) است که کروموزوم های آن دو کروماتیدی هستند. اووم هاپلوئید است ولی کروموزوم های آن تک کروماتیدی هستند.

اولین جسم قطبی با دومین اجسام قطبی چه تفاوتی دارند؟

در تخمک زایی، میوز با تقسیم نا مساوی سیتوپلاسم صورت می گیرد ولی در اسپرم زایی، میوز عادی صورت می گیرد.

مراحل تخمک زایی در این شکل را با مراحل اسپرم زایی (شکل ۲) مقایسه کنید. شباهت ها و تفاوت های آنها را بنویسید.

در تخمک زایی حاصل میوز ۱، یک عدد اووسیت ثانویه و یک عدد جسم قطبی است، ولی در اسپرم زایی حاصل میوز I ، دو اسپرماتوسیت ثانویه است. در تخمک زایی حاصل میوز ۲، یک عدد تخمک است که با اسپرم لقاح یافته است، ولی در اسپرم زایی حاصل میوز ۲، دو اسپرماتوئید است در تخمک زایی میوز ۲ در صورتی رخ می دهد که اووسیت ثانویه با اسپرم برخورد کرده باشد. در اسپرم زایی، مرتباً میوز ۲ رخ می دهد و نیازی به محرک ندارد.

در اسپرم زایی، مرحله  تمایز و تغییر شکل را داریم ولی در تخمک زایی نداریم. حاصل تخمک زایی یک عدد تخمک و ۳ عدد جسم قطبی است ولی حاصل اسپرم زایی ۴ عدد اسپرم است.

شباهت ها:

در هر دو، ابتدا میتوز و سپس میوز رخ می دهد.

در هر دو، دو مرحله میوز انجام می شود.

سلول های حاصل از لحاظ کروموزومی مثل هم هستند.

برای مشاهده گام به گام سایر صفحات کتاب کافیست آن را در گوگل به همراه عبارت «حالا درس» جست و جو کنید.

امتیاز شما به این مقاله

0 از 0 رای

+ارسال دیدگاه