در این نوشته با جواب فعالیت صفحه 105 علوم هفتم همراه شما هستیم.

جواب فعالیت صفحه 105 علوم هفتم

الف) با توجه به اطلاعاتی که دارید، در شکل زیر، خوراکی‌هایی را که منبع پروتئین‌اند، مشخص کنید.

جواب فعالیت صفحه 105 علوم هفتم

مرغ، ماهی، گوشت قرمز، حبوبات، غلات و بادام زمینی.


ب) نتیجه را بنویسید.


پروتئین‌ها در بدن نقش ساختاری دارند. اما همه‌ٔ آنها توسط آمینواسیدها در بدن تولید نمی‌شوند بلکه آمینواسیدهای ضروری باید از طریق غذا وارد بدن شوند. این آمینواسیدها در غذاهای گیاهی و جانوری وجود دارند که باید با رعایت تنوع در برنامه‌ٔ غذایی نیاز بدن را به همه‌ٔ انواع آنها برطرف کنیم.

برچسب شده در: