در این نوشته با جواب فعالیت صفحه 108 علوم هفتم همراه شما هستیم.

جواب فعالیت صفحه 108 علوم هفتم

با توجه به شکل‌های زیر، سفر مواد معدنی را از خاک تا بدنتان در چند جمله بنویسید.

جواب فعالیت صفحه 108 علوم هفتم
جواب فعالیت صفحه 108 علوم هفتم

پرتوهای خورشید به گیاه می‌رسد. گیاه با استفاده از نور خورشید، آب و مواد معدنی که از خاک می‌گیرد با عمل فتوسنتز غذا می‌سازد که این محصول به عنوان مواد غذایی به صورت حبوبات، سبزیجات و غلات در دسترس انسان قرار می‌گیرد.

به این ترتیب مواد معدنی از خاک به بدن انسان منتقل می‌شود. غذای حاصل از عمل فتوسنتز گیاهان همچنین می‌تواند مورد استفاده‌ٔ حیواناتی که انسان از آنها تغذیه می‌کند، نیز قرار گیرد محصولات و فرآورده‌های لبنی آنها به عنوان مواد غذایی وارد بدن انسان شده و به این ترتیب نیز مواد معدنی خاک به بدن می‌رسد.

الف) برای تعیین مقدار آبی که در میوه‌ها و سبزی‌ها وجود دارد، فعّالیتی طراحی و اجرا کنید. آیا نتایج گروه‌ها یکسان است؟ اگر پاسخ «نه» است، دلایلی برای این تفاوت ارائه دهید.

 میوه یا سبزی مورد نظر را به دقت وزن می‌کنیم. سپس آن را حرارت داده و خشک می‌کنیم. سپس دوباره آن را وزن می‌کنیم. تفاوت دو عدد به دست آمده، مقدار آب موجود در میوه یا سبزی مورد نظر را نشان می‌دهد. 

خیر، تفاوت در نتایج گروه‌ها می‌تواند ناشی از دقت کم در اندازه‌گیری باشد. همچنین اگر خشک کردن کامل صورت نگیرد، می‌تواند سبب ایجاد خطا در نتیجه‌ی حاصل گردد.


ب) با ارائۀ دلیل، درستی یا نادرستی این جمله را بررسی کنید: «نیاز همۀ افراد به نوشیدن آب یکسان است».


نادرست است، زیرا میزان آب مورد نیاز به عواملی چون، وضعیت سلامتی، میزان سوخت و ساز بدن، تغذیه، دمای هوا، رطوبت و… بستگی دارد و میزان آب مورد نیاز بدن با توجه به این عوامل تعیین می‌شود.

برچسب شده در: