در این نوشته با جواب فعالیت صفحه 109 علوم هفتم همراه شما هستیم.

جواب فعالیت صفحه 109 علوم هفتم

الف) با توجه به اطلاعاتی که نوشته شده است درباره ارزش غذایی هر یک از این نوشیدنی ها، گفت و گو کنید.

جواب فعالیت صفحه 109 علوم هفتم

الف) نوشیدنی نکتار میوه ها دارای اکثر مواد غذایی شامل چربی ،کربوهیدرات، پروتئین و ویتامین می باشد

بنابراین نوشیدنی مفیدی است نوشابه گاز دار کم ترین ارزش غذایی را دارد که فقط کربوهیدرات  و آب

آن مفید می باشد عصاره ی مالت و رازک بخشی از مواد غذایی مفید را دارد که شامل  کربو هیدرات،

پروتئین و ویتامین می باشد در مقایسه با نکتار میوه نوشیدنی ضعیف تری می باشد.

برچسب شده در: