در این نوشته با جواب فعالیت صفحه 11 ریاضی نهم همراه شما هستیم.

جواب فعالیت صفحه 11 ریاضی نهم

در کلاس درس، علی و رضا عضو هر دو تیم والیبال و فوتبال هستند. سامان، احسان، فرشید و حسین فقط در تیم والیبال و محمّد، حسن، کیوان و سبحان فقط در تیم فوتبال بازی می‌کنند.
الف) اگر مجموعهٔ دانش آموزان عضو تیم والیبال را با V و فوتبال را با F نشان دهیم، این مجموعه‌ها را با نمودار وِن نمایش دهید و سپس با عضوهایشان بنویسید.

V={سامان و احسان و فرشید و حسین و علی و رضا} 
F={محمد و حسن و کیوان و سبحان و علی و رضا} 

ب) مجموعهٔ دانش‌آموزانی را که در هر دو تیم عضویت دارند، بنویسید. {علی و رضا}

ج) مجموعهٔ دانش‌آموزانی را که حداقل در یکی از این دو تیم عضویت دارند، بنویسید. این مجموعه شامل همه دانش آموزان است. {سامان و احسان و فرشید و حسین و علی و رضا و محمد و حسن و کیوان و سبحان}

2- دو مجموعۀ A={x∈N|x≤6} و B={x∈Z|−2≤x≤3} را در نظر بگیرید و مجموعه‌های زیر را با عضوهایشان تشکیل دهید:

الف) A={1,2,3,4,5,6}
ب) A={−2,−1,0,1,2,3}

{1,2,3} =مجموعۀ عددهایی که در هر دو مجموعۀ A و B هست (ج

(این مجموعه را اشتراک A و B می‌نامیم و با نماد A⋂B نشان می‌دهیم.)

{1,2,3,4,5,6,−2,−1,0} =مجموعۀ عددهایی که حداقل در یکی از دو مجموعۀ A و B هست (د

(این مجموعه را اشتراک A و B می‌نامیم و با نماد B⋃A نشان می‌دهیم.)

برچسب شده در: