جواب فعالیت صفحه ۱۱۱ زیست یازدهم

در این نوشته با جواب فعالیت صفحه ۱۱۱ زیست یازدهم همراه شما هستیم.

جواب فعالیت صفحه ۱۱۱ زیست یازدهم

۱) دوقلوهای ناهمسان از لحاظ جنسیت می توانند مشابه یا متفاوت باشند، به نظر شما علت چیست؟

دوقلو های نا هم سان چون حاصل لقاح دو تخمک و دو اسپرم به صورت جداگانه هستند، تخم های حاصل از هر کدام و در نتیجه جنین ها می توانند متفاوت یا مشابه باشند؛ یعنی، هردو دختر یا هردو پسر یا یکی دختر و یکی پسر باشند.

۲) دوقلوهای به هم چسبیده از لحاظ جنسیت و سایرصفات ظاهری نسبت به هم چگونه اند؟

دوقلوهای به هم چسبیده چون حاصل یک تخم لقاح یافته هستند و در مراحل تقسیم به خوبی از هم جدا نشده اند؛ بنابراین، با توجه به یکسان بودن کروموزوم های آنها از لحاظ جنسیت و صفات ظاهری شبیه به هم هستند.

۳) در مورد اثر انگشت دوقلو های همسان و ناهمسان اطلاعاتی را جمع آوری و گزارش آن را در کلاس ارائه کنید.

دوقلو های همسان، اثر انگشت یکسانی ندارند؛ چون در بروز خطوط ظریف اثر انگشت، فقط ژن ها دخالت ندارند و در دوران جنینی، شرایط محیطی و حتی استرس هم روی جنین اثر می گذارد و می تواند اثر انگشت را تغییر دهد.

فشار روحی – روانی وارد بر مادر، فشار به نوزاد هنگام تولد و تفاوت در درازی بند ناف، می تواند روی اثر انگشت اثر بگذارد.

برای مشاهده گام به گام سایر صفحات کتاب کافیست آن را در گوگل به همراه عبارت «حالا درس» جست و جو کنید.

امتیاز شما به این مقاله

0 از 0 رای

+ارسال دیدگاه