در این نوشته با جواب فعالیت صفحه 12 مطالعات ششم همراه شما هستیم.

جواب فعالیت صفحه 12 مطالعات ششم

به طور گروهی رفتارهایی را که موجب ناراحتی دوستان از یکدیگر و بر هم خوردن دوستی ها می شود، فهرست کنید و در کلاس بخوانید.

1- دروغ گفتن

۲- بدبینی نسبت به یکدیگر

۳- درک نکردن یکدیگر

۴- بد اخلاقی و بی ادبی

۵- راز دار نبودن

۶- گذشت نداشتن

۷- خیرخواه یکدیگر نبودن

۸- فخر فروشی و خود بزرگ بینی

۹- عیبجویی از دوستان و عیب دوست خود را به دیگران گفتن.