در این نوشته با جواب فعالیت صفحه 120 علوم هفتم همراه شما هستیم.

جواب فعالیت صفحه 120 علوم هفتم

الف) درباره درستی یا نادرستی عبارت زیر در گروه خود گفت وگو کنید.

همه سرخرگ ها خون روشن و همه سیاهرگ ها خون تیره دارند.

نادرست  است علت نام گذاری این رگ ها مسیر حرکت خون در داخل آن هاا ست به عبارت دیگر به همه ی رگ هایی که خون را وارد قلب می کنند سیاهرگ و به همه رگ هایی که خون را از قلب خارج می کنند سرخرگ می گویند و ربطی به تیره و روشن بودن خون درون آن ها ندارد.

ب) مسیر حرکت خون در حفره ها، دریچه ها و رگ های اصلی قلب را با ذکر نام و با استفاده از پیکان، مشخص، و درباره درستی آن در گروه خود گفت وگو کنید.در گزارش خود خون تیره و روشن را با رنگ های مختلف نشان دهید.

جواب فعالیت صفحه 120 علوم هفتم
جواب فعالیت صفحه 120 علوم هفتم

برچسب شده در: