در این نوشته با جواب فعالیت صفحه 122 علوم هفتم همراه شما هستیم.

جواب فعالیت صفحه 122 علوم هفتم

با توجه به شکل های قبل و تشریح قلب که انجام دادید در جدول زیر مشخص کنید. کدام ویژگی به سرخرگ و کدام به سیاهرگ مربوط است.

جواب فعالیت صفحه 122 علوم هفتم
جواب فعالیت صفحه 122 علوم هفتم

نبض خود را حداقل در سه نقطه بدن حس، و شمارش کنید.

نبض انبساط و انقباض سرخرگ های بزرگ بدن است در اکثر اندام های بدن سرخرگ ها درون بافت ها قرار دارند و از سطح بدن دور هستند در جاهایی مثل آرنج ،مچ و گردن که استخوان ها محیط داخلی را پر می کنند سرخرگ ها به زیر پوست رانده می شوند و می توان ضربان و موج سرخرگ ها را احساس کرد که نبض نام دارد.

پزشکان به جای استفاده از گوشی برای شمارش ضربان قلب از نبض استفاده می کنند؛ چرا؟

تعداد ضربان نبض دقیقا با ضربان قلب برابر است بنابر این  می توان بسیار راحت تر و سریع تر اطلاعات لازم را در مورد بیمار به دست آورد.

نبض خود و دوستانتان را قبل و بعد از مدتی که دویدید، اندازه بگیرید.چرا نبض در وضعیت های مختلف متفاوت است؟

بر اثر فعالیت بدن نیاز به اکسیژن و غذا در سلول ها بیشتر می شود در نتیجه دستگاه گردش مواد برای افزایش خون رسانی به سلول ها تعداد ضربان قلب افزایش می یابد اما در هنگام استراحت یا خوابیدن که فعالیت بدن کاهش می یابد ضربان قلب و نبض کم می شود.

برچسب شده در: