جواب فعالیت صفحه ۱۳۶ زیست یازدهم

در این نوشته با جواب فعالیت صفحه ۱۳۶ زیست یازدهم همراه شما هستیم.

جواب فعالیت صفحه ۱۳۶ زیست یازدهم

الف) اکثر گرده افشان ها، حشره اند و گرده افشانی بسیاری از گیاهان کشاورزی و درختان میوه به کمک آنها انجام می شود. دربارۀ عواملی که زندگی حشره های گرده افشان را تهدید می کند، تحقیق و نتیجه را گزارش کنید.

باید اثرات سوء به کارگیری حشره کش ها و سموم دفع آفات بر حشراتی که مضر نیستند و نیز امواج رادیویی مانند امواج تلفن همراه بر زندگی حشرات گرده افشان مفید در نظر گرفته شود.

ب) شکل زیر چرخۀ زندگی یک گیاه نهان دانه را نشان می دهد. جاهای خالی را با کلمه های مناسب پر کنید.

image 28

۱و۲) تقسیم میوز

۳و۴) تقسیم میتوز

) گرده افشانی

۶) لقاح

۷) لوله گرده

۸) تخم اصلی

۹) تخم ضمیمه

برای مشاهده گام به گام سایر صفحات کتاب کافیست آن را در گوگل به همراه عبارت «حالا درس» جست و جو کنید.

امتیاز شما به این مقاله

0 از 0 رای

+ارسال دیدگاه