در این نوشته با جواب فعالیت صفحه 14 مطالعات ششم همراه شما هستیم.

جواب فعالیت صفحه 14 مطالعات ششم

کاربرگ بزودی

معنی این شعر چیست؟ مربوط به کدامیک از توصی ههای مربوط به دوستی در صفح هی قبل است؟

دوست آن باشد که گیرد دست دوست                                در پریشان حالی و درماندگی  «سعدی»

دوست واقعی کسی است که در هنگام مشکلات و گرفتاری ها به دوست خود کمک کند .این بیت همان

توصیه است که می گوید در مسائل و مشکلات با هم احساس همدردی و خیرخواهی داشته باشیم و به هم کمک کنیم.