در این نوشته با جواب فعالیت صفحه 16 دفاعی نهم همراه شما هستیم.

جواب فعالیت صفحه 16 دفاعی نهم

فکر کنید؛ بحث کنید و مشورت بگیرید؛ سپس جدول های زیر را کامل کنید.

الف) در گذشته های دور چه خطراتی جامعه را تهدید می کرده است؟

قحطی- خشک سالی- حمله ی حیوانات وحشی- سرما و گرمای زیاد- حمله ی سایر قبایل

ب) امروزه چه خطراتی جامعه و کشور ما را تهدید می کند؟

تحریم اقتصادی – تهاجم فرهنگی- تهاجم نظامی- اعتیاد

برچسب شده در: