در این نوشته با جواب فعالیت صفحه 17 تاریخ یازدهم انسانی همراه شما هستیم.

جواب فعالیت صفحه 17 تاریخ یازدهم انسانی

بحث و گفت و گو

 1- به نظر شما کدام یک از معیارها و ملاک های سنجش اخبار و اسناد تاریخی، کارایی بیشتری دارد؟ چه دلیلی برای اثبات سخن خود دارید؟

اعتبارسنجی به کمک دستاوردهای سایرعلوم انسانی، چرا که به یک علم خاص محدود نمی شود و می توان با کمک سایر علوم به نتایج مستدل و محکمی دست یافت.

2- مهم ترین نتایج اعتبار سنجی منابع تاریخی چیست؟ بحث و استدلال کنید.

اعتماد به نتیجه بدست آمده و استفاده از آن اطلاعات برای فهم بهتر از گذشته و استخراج و به کارگیری از علوم بدست آمده در حال و آینده.