در این نوشته با جواب فعالیت صفحه 17 مطالعات ششم همراه شما هستیم.

جواب فعالیت صفحه 17 مطالعات ششم

همفکری کنید و بگویید به نظر شما هر کدام از این تصمیم ها مثبت است یا منفی؟ چرا؟

هر تصمیم چه نتیجه ای دارد و بر چه چیز هایی اثر می گذارد؟

الف) حسن تصمیم گرفته است که با دوستانش خوش اخلاق باشد و پشت سر کسی بدگویی نکند.

این تصمیم یک تصمیم مثبت است زیرا باعث می شود حسن دوستان بیشتری پیدا کند و همچنین

رابطه دوستی خود را با دوستان قدیمی محکم تر کند

ب) فرهاد تصمیم می گیرد فردا با دوستانش ترقه بازی کند.

این یک تصمیم منفی است چون ممکن است به خودش یا دیگران آسیب بزند

پ) زهرا تصمیم می گیرد هر روز یک ساعت، درسی را که در آن ضعیف است، بخواند.

این یک تصمیم مثبت است چون باعث پیشرفت تحصیلی زهرا خواهد شد

ت) امید تصمیم گرفته است که دیگر خوراکی های زیان آور مانند نوشابه نخورد.

این یک تصمیم مثبت است چون باعث سلامتی بیشتر امید می شود

ج) الهام فردا امتحان دارد اما تصمیم می گیرد هم هی برنامه های مورد علاقه اش را در تلویزیون تماشا کند.

این یک تصمیم منفی است چون الهام نمره قبولی در امتحان را به دست نخواهد آورد

چ) بهروز تصمیم گرفته است که در خانه منظم باشد، وسایلش را در جای خود بگذارد و به مادرش در مرتّب کردن اتاق کمک کند.

این یک تصمیم مثبت است چون باعث کم تر شدن زحمت مادر بهروز می شود .