در این نوشته با جواب فعالیت صفحه 18 جغرافیا دوازدهم همراه شما هستیم.

جواب فعالیت صفحه 18 جغرافیا دوازدهم

1- آیا مدل روابط شهر و روستا در بالا را می‌توان با نظریۀ مرکز  پیرامون، که در سال گذشته خوانده‌اید، انطباق داد؟ استدلال کنید.
بله، شهر مرکز و روستا پیرامون
استدلال: موادی مانند مواد اولیه و محصولات کشاورزی، نیروی کار ساده، خدامت و گردشگری از روستا وارد شهر می‌شود و در آن‌جا به کمک تکنولوژی و نیروی کار متخصص مواد تبدیل به کالاهای مورد نیاز شهر و روستا می‌شود.

2- دربارۀ یک روستا در جهان یا ایران که عملکردی غیر از کشاورزی و دامپروری دارد، تحقیق کنید و گزارش خود را به کلاس ارائه دهید.
با توجه به فعالیت غالب روستاییان در زمینه‌های متفاوت چون صنایع دستی، صیادی، گردشگری، پرورش کندو عسل، معدن و نظایر آن دانش‌آموزان می‌توانند یک روستا را معرفی نموده و در مورد آن پژوهش انجام داده و به کلاس ارائه دهند.

روستاهای که خدمات غیر کشاورزی دارند، مثلا روستاهای معدنی، گردشگری می توان تحقیق ارائه داد.
دانش آموزان می توانند با پرس وجو ویا جست وجو در اینترنت اطلاعات زیادی را در این خصوص جمع آوری نموده و به عنوان فعالیت مستمر خارج از کلاس ارائه نمایند. مثال روستای معدن قلعه زری در 140 کیلومتری بیرجند که بیشتر ساکنان آن در معدن مس این روستا مشغول به کارند، یا روستای ماهخونیک که یک روستای گردشگری می باشد. و یا روستای کندوان و آبیانه که مردم آن بیشتر از طریق گردشگری درآمددارند.