در این نوشته با جواب فعالیت صفحه 20 ریاضی دوم همراه شما هستیم.

جواب فعالیت صفحه 20 ریاضی دوم

الف) با دسته‌های ده تایی که آموزگار به هر گروه می‌دهد، حاصل جمع و تفریق‌ها را به دست آورید.

image 157

ب) با توجّه به شکل، حاصل جمع و تفریق‌ها را پیدا کنید.

image 159

ج) حالا بدون استفاده از دسته‌های ده تایی (به صورت ذهنی) حاصل جمع و تفریق‌ها را بنویسید.

image 159

گام به گام سایر صفحات درس جمع و تفریق ده تایی ریاضی دوم

برچسب شده در: