در این نوشته با جواب فعالیت صفحه 26 مطالعات ششم همراه شما هستیم.

غلّات، حبوبات و محصولات جالیزی سه گروه مهم از گیاهان زراعی هستند. همفکری کنید و از هر گروه چند محصول نام ببرید.

غلاّت : گندم، برنج، جو و ذرّت

حبوبات : نخود، عدس، لپّه، ماش و انواع لوبیا

محصولات جالیزی : خیار، گوجه فرنگی، خربزه، هندوانه، بادمجان و کدو