در این نوشته با جواب فعالیت صفحه 3 علوم هشتم همراه شما هستیم.

جواب فعالیت صفحه 3 علوم هشتم

– دو بشر انتخاب، و آنها را شماره‌گذاری کنید و در هر دو به مقدار یکسان آب بریزید.
– در بشر شمارۀ 1، یک قاشق خاک و در بشر شمارۀ 2، یک قاشق نمک بریزید. محتویات بشرها را کاملاً هم بزنید. مشاهدات خود را بنویسید.
1) در بشر شماره 1 پس از هم زدن م

خلوط خاک و آب، مخلوطی تیره و کدر به دست می‌آید. (غیر یکنواخت پراکنده شده‌اند.)
2) در بشر شماره 2 پس از هم زدن مخلوط نمک و آب، مخلوطی شفاف به دست می‌آید. (یکنواخت در هم پراکنده شده‌اند.)
مشاهدات
الف) محتویات کدام بشر پس از هم زدن شفاف است؟ کدام کدر است؟

1- بشر شماره 1 (مخلوط خاک و آب) کدر و تیره (ناهمگن)

2- بشر شماره 2 (محلول آب و نمک) شفاف است. (مخلوط همگن)

ب) در برخی از مخلوط‌ها ذره‌های مواد تشکیل دهندۀ مخلوط به‌طور یکنواخت در هم پراکنده‌اند. این نوع مخلوط‌ها را مخلوط همگن یا محلول می‌نامند.

کدام یک از مخلوط‌هایی که تهیه کرده‌اید، محلول و کدام مخلوط ناهمگن است؟ چرا؟ 

بشر شماره 1 مخلوط ناهمگن و بشر شماره 2 مخلوط همگن است. چون ذره‌های تشکیل دهنده در بشر شماره 1 به طور یکنواخت پراکنده نشده است ولی در بشر شماره 2 پخش یکنواخت است.

برچسب شده در: