در این نوشته با جواب فعالیت صفحه 30 مطالعات پنجم همراه شما هستیم.

جواب فعالیت صفحه 30 مطالعات پنجم

3. به تصویر زیر توجّه کنید و مراحل تشکیل رود را توضیح دهید.

image 111

با بارش برف و باران، در کوچه‌ها، جویبارهایی تشکیل شده و از آن‌ها سرازیر می شود، سپس این جویبارها در پایین کوه‌ها به هم پیوسته و تشکیل رود می دهند.

4. چرا نواحی کوهستانی برای ما اهمّیت دارند؟

چون در این نواحی جویبارها تشکیل و سرازیر شده و باعث تشکیل شده و باعث تشکیل رود می شوند. همچنین برف کوه‌ها در فصول گرم آب شده و باعث می شود رودها همچنان آب داشته باشند.

5.کاربرگه ی شماره ی 4 را در کلاس انجام دهید.

الف – جای هریک از موارد زیر را بر روی تصویر با شماره مشخّص کنید.

1- سرچشمه ی رود

2- جویبار

3- رود

4- دهانه ی رود

5- دریا

6- زمین های زراعی

7- دریاچه

8- روستا

جواب فعالیت صفحه 30 مطالعات پنجم
جواب فعالیت صفحه 30 مطالعات پنجم

ب- به نظر شما مردم روستا برای استفاده ی بهتر از آب چه کارهایی می توانند انجام دهند؟ به آن ها پیشنهاد بدهید.

1- در استفاده از آب رودخانه ها و چاه ها زیاده روی نکنند.

2- فاضلاب ها و سموم زمین های زراعی را در آب ها نریزند.

3- به صورت مدیریت شده از منابع آبی خود استفاده کنند.