در این نوشته با جواب فعالیت صفحه 44 زیست دوازدهم همراه شما هستیم.

جواب فعالیت صفحه 44 زیست دوازدهم

مردی سالم قصد دارد با زنی هموفیل ازدواج کند. چه ژن نمود و رخ نمودهایی برای فرزندان آنان پیش بینی می کنید؟

ژن نمود مرد XHY و ژن نمود زن XhYh است. مربع پانت را رسم می کنیم:

image 49