در این نوشته با جواب فعالیت صفحه 6 مطالعات پنجم همراه شما هستیم.

جواب فعالیت صفحه 6 مطالعات پنجم

5) شماره گذاری کنید.

1- ترس     2- خجالت     3- شادی     4- تعجّب     5- اندوه     6- اخم 7- عصبانیت

جواب فعالیت صفحه 6 مطالعات پنجم

6) آیا شما در ارتباط با دیگران، حریم شخصی آن‌ها را رعایت می کنید؟ چگونه؟

بله، در مسائل شخصی، خانوادگی دیگران و مسائلی که به من مربوط نیست، دخالت نمی کنم.