در این نوشته با جواب فعالیت صفحه 65 علوم چهارم همراه شما هستیم.

جواب فعالیت صفحه 65 علوم چهارم

1-سیم روکش دار را 50 بار، 100 بار، دور یک میخ آهنی بپیچید.

2-دو سر سیم را به باتری وصل کنید.

3-میخ را به چند گیره ی کاغذ نزدیک کنید؛ چه اتّفاقی می افتد؟

گیره‌های کاغذی جذب میخ می‌شوند.​

4-پیش بینی کنید اگر تعداد دورهای سیم پیچ ها را تغییر دهید، چه اتّفاقی می افتد.  پیش بینی خود را آزمایش کنید.

هرچه دور سیم بیش‌تر شود قدرت آهن ربا بیشتر می‌شود و هرچه دور سیم پیچ کمتر شود قدرت آهن ربا کمتر می شود.

برچسب شده در: