در این نوشته با جواب فعالیت صفحه 7 مطالعات پنجم همراه شما هستیم.

جواب فعالیت صفحه 7 مطالعات پنجم

1. هر یک از موقعیت های زیر چه احساسی را در شما به وجود می آورد؟

الف) دوست صمیمی تان می خواهد از محلّه‌ی شما برود و در جای دیگری زندگی کند.

( ناراحتی )

ب) در حال تماشای فیلم مورد علاقه تان هستید که برادرتان شبکه را عوض می کند.

( عصبانی )

پ) در حال رفتن به خانه هستید. در یک کوچه‌ی خلوت ناگهان صدای انفجار ترقّه به گوشتان می خورد.

( ترس )

ت) معلّم به خاطر تلاش هایتان به شما، جایزه‌ی خوبی داده است.

( خوشحالی )