در این نوشته با جواب فعالیت صفحه 74 علوم سوم همراه شما هستیم.

جواب فعالیت صفحه 74 علوم سوم

1- دو سر آهن رباها را هر بار مانند شکل های زیر به هم نزدیک کنید، چه مشاهده می کنید؟

اگر همانند تصویر اول، دو قطب هم نام را به هم نزدیک کنیم، آهنربا ها هم را دفع می کنند ولی اگر همانند تصویر دوم، دو قطب غیر همنام را به هم نزدیک کنیم، آهنربا ها هم را جذب می کنند.

2- آیا برای اینکه این دو آهن ربا به یکدیگر نیرو وارد کنند، باید با هم تماس داشته باشند؟

جواب فعالیت صفحه 74 علوم سوم
جواب فعالیت صفحه 74 علوم سوم

خیر، برای اینکه دو آهنربا به یکدیگر نیرو وارد کنند لازم نیست در تماس باشند.

3- نیروی کشش زمین در چه کار های دیگری به ما کمک می کند؟

نشستن روی صندلی، افتادن میوه های رسیده، ته نشین شدن گِل و لای رودخانه.

4- به نظر شما کدام پیکان، جهت نیروی کشش زمین را نشان می دهد؟

image 196

جهت حرکت، جهت پایین است که نیروی جاذبه زمین را نشان می دهد.

برچسب شده در: