در این نوشته با جواب فعالیت صفحه 87 علوم چهارم همراه شما هستیم.

جواب فعالیت صفحه 87 علوم چهارم

1- مانند شکل، دو انگشت خود را روی مچ دستتان قرار دهید.چه مشاهده می کنید؟

image 3

2- آنچه شما احساس کردید، نبض نام دارد. اکنون هریک از افراد گروه، تعداد نبض خود را در مدّت یک دقیقه بشمارد و در جدول زیر بنویسد.

جواب فعالیت صفحه 87 علوم چهارم

آیا تعداد نبض افراد مختلف، یکسان است؟

بله، در افراد سالم، تعداد ضربان قلب با تعداد نبض برابر است.

3- با استفاده از گوشی پزشکی، صدای قلب خود و دوستانتان را در مدت یک دقیقه بشنوید و بشمارید.آیا بین تعداد صدای قلب و تعداد نبض تان رابطه ای وجود دارد؟

بله، تعداد ضربان نبض در دقیقه در افراد سالم برابر با تعداد ضربان قلب در دقیقه است.

برچسب شده در: