در این نوشته با جواب فعالیت صفحه 88 ریاضی سوم همراه شما هستیم.

جواب فعالیت صفحه 88 ریاضی سوم

1- به سطح نیمکت خود دست بکشید.
به سطح کتاب ریاضی‌تان دست بکشید.
سطح میز زیر را رنگ کنید.

image 71

2- اندازه‌ٔی سطح کدام مربّع بیشتر است؟ آن را رنگ کنید. به کمک کاغذ شفّاف، اندازه‌ی این دو سطح را مقایسه کنید.

می‌بینیم که سطح مربع سمت راست بیشتر است.

image 73

3- دو شکل زیر را روی کاغذ شفّاف بکشید و دور آن‌ها را با قیچی ببرید. سپس شکل سمت راست را تکّه تکّه کنید و روی شکل سمت چپ قرار دهید.

آیا شکل سمت چپ را به طور کامل می‌پوشاند؟

خیر 


اندازه‌ی سطح کدام شکل بزرگ‌تر است؟ چرا؟

 ‌سمت راست. چون وقتی شکل سمت چپ را تکه تکه می‌کنیم و روی شکل سمت راست قرار می‌دهیم به اندازه قسمت سفید رنگ اضافه می‌آید.

image 74
image 72

4- محمود می‌خواست برای حفاظت از گل‌های باغچه ی خود نایلون بخرد. او برای اندازه گرفتن مقدار نایلون موردنیاز، از واحدهای مختلف استفاده کرد. شما به او کمک کنید که با واحدهای موردنظرش اندازه‌ی سطح باغچه را پیدا کند. از هر کدام از شکل‌های زیر ده عدد روی کاغذ شفّاف بکشید و دور آن‌ها را ببرید.

image 75

سطح سه مستطیل زیر را با کنار هم قراردادن شکل موردنظر بپوشانید.


تعداد شکل‌هایی را که برای پوشاندن مستطیل‌ها به کار برده‌اید، بنویسید.


کار پوشاندن سطح مستطیل با کدام یک از شکل‌ها ساده‌تر بود؟ مربع

جواب فعالیت صفحه 88 ریاضی سوم
جواب فعالیت صفحه 88 ریاضی سوم

برچسب شده در: