جواب فعالیت صفحه ۹۱ زیست یازدهم

در این نوشته با جواب فعالیت صفحه ۹۱ زیست یازدهم همراه شما هستیم.

جواب فعالیت صفحه ۹۱ زیست یازدهم

با استفاده از خمیر بازی (چند رنگ) و با رعایت موارد بهداشتی، مراحل تقسیم میتوز را طراحی کنید. برای  این کار، عدد کروموزومی یاخته فرضی را ۴ یا ۶ در نظر بگیرید. هر مجموعه کروموزوم ها را با یک رنگ انتخاب  نمایید و با توجه به این فعالیت به پرسش های زیر پاسخ دهید:
الف) در متافاز کروموزوم های هم ساخت نسبت به هم چگونه روی رشته های دوک قرار می گیرند؟

به صورت مستقل و جداگانه؛

ب) با توجه به عدد کروموزومی انتخابی، تعداد کروموزوم ها و کروماتیدها را قبل و بعد از میتوز تعیین کنید.

تعداد کروموزوم ها و کروماتید ها بعد از میتوز با هم برابرند ولی قبل از میتوز تعداد کروماتید ها، دوبرابر تعداد کروموزوم ها است.

برای مشاهده گام به گام سایر صفحات کتاب کافیست آن را در گوگل به همراه عبارت «حالا درس» جست و جو کنید.

امتیاز شما به این مقاله

0 از 0 رای

+ارسال دیدگاه