جواب فعالیت صفحه ۹۴ زیست یازدهم

در این نوشته با جواب فعالیت صفحه ۹۴ زیست یازدهم همراه شما هستیم.

جواب فعالیت صفحه ۹۴ زیست یازدهم

۱) تقسیم میوز ۱ از نظر نحوۀ آرایش کروموزوم ها و جدا شدن آنها تفاوت اساسی با تقسیم میتوز دارد. آیا می توانید با توجه به شکل های میتوز و میوز، این تفاوت ها را بیان کنید؟

کروموزوم های همتا در میوز ۱ تشکیل تتراد می دهند، ولی در میتوز خیر.

کروموزوم های همتا در میوز ۱ روی یک رشته دوک قرار می گیرند، ولی در میتوز روی رشته های جداگانه ی دوک قرار می گیرند.

در آنافاز ۱ میوز کروموزوم های همتا از هم جدا می شوند، ولی در آنافاز میتوز کروماتید های خواهری از هم جدا می شوند.

در پایان تقسیم میوز ۱، عدد کروموزومی نصف می شود، ولی در میتوز عدد کروموزومی ثابت می ماند.

۲) تقسیم میوز ۲ را با تقسیم میتوز مقایسه کنید.چه شباهت ها و تفاوت هایی بین این دو فرایند وجود دارد؟

این دو فرآیند از نظر نحوه ی آرایش کروموزوم ها در مراحل مختلف مشابه اند، ولی عدد کروموزومی سلول های میوز ۲ نصف تعداد کروموزوم های سلول های مادری قبل از میوز است.

برای مشاهده گام به گام سایر صفحات کتاب کافیست آن را در گوگل به همراه عبارت «حالا درس» جست و جو کنید.

امتیاز شما به این مقاله

0 از 0 رای

+ارسال دیدگاه