در این نوشته با جواب فعالیت صفحه 94 علوم هفتم همراه شما هستیم.

به شکل های زیر نگاه کنید. درباره شباهت های آنها در گروه خود گفت وگو کنید.

جواب فعالیت صفحه 94 علوم هفتم

همه سلول ها دارای پوسته، (غشا) سیتوپلاسم و هسته می باشند.

برچسب شده در: