جواب فعالیت صفحه ۹۸ زیست یازدهم

در این نوشته با جواب فعالیت صفحه ۹۸ زیست یازدهم همراه شما هستیم.

جواب فعالیت صفحه ۹۸ زیست یازدهم

با توجه به شکل ۲ در مورد پرسش های زیر با هم گفت و گو کنید.

الف) به چه دلیل ابتدا تقسیم میتوز و سپس میوز رخ می دهد؟

هدف از میتوز، افزایش تعداد یاخته ها در لایه ی زاینده است. با توجه به اینکه یاخته های این لایه مرتبا به اسپرم تبدیل می شوند، برای پابرجا ماندن لایه ی زاینده و حفظ آن، ابتدا یاخته ها با میتوز زیاد می شوند و سپس در بعضی از آنها میوز رخ می دهد.

ب) در انسان اسپرماتوسیت اولیه، ثانویه و اسپرماتید از لحاظ کروموزومی با هم چه تفاوت هایی دارند؟

اسپرماتوسیت اولیه، حاصل میوز است. بنابراین، تعداد کروموزوم های آن با اسپرماتوگونی برابر است؛ یعنی، هر دو دیپلوئید هستند و ۴۶ کروکوزوم دارند. اسپرماتوسیت ثانویه حاصل میوز ۱ است، پس هاپلوئید هستند ولی کروموزوم های آن دو کروماتیدی هستند؛ یعنی، ۲۳ کروموزوم دو کروماتیدی دارند. اسپرماتید ها حاصل میوز ۲ هستند. اینها هم هاپلوئید هستند؛ یعنی، ۲۳ کروموزوم دارند ولی کروموزوم های آن، تک کروماتیدی هستند.

پ) اسپرماتید و اسپرم با هم چه تفاوت ها و شباهت هایی دارند؟

اسپرماتید و اسپرم از لحاظ کروموزومی مثل هم هستند، ولی اسپرم ها سیتوپلاسم کمتری دارند و دم دار شده اند.

برای مشاهده گام به گام سایر صفحات کتاب کافیست آن را در گوگل به همراه عبارت «حالا درس» جست و جو کنید.

امتیاز شما به این مقاله

0 از 0 رای

+ارسال دیدگاه