در این نوشته با جواب فعالیت صفحه 98 علوم هفتم همراه شما هستیم.

جواب فعالیت صفحه 98 علوم هفتم

با توجه به شکل بالا جدول را کامل کنید.

مشخصهیاخته گیاهییاخته جانوری
سبزدیسه (کلروپلاست)داردندارد
دیوارۀ یاختهداردندارد
راکیزه (میتوکندری)دارددارد
کریچه (واکوئل مرکزی)داردندارد

برچسب شده در: