جواب فعالیت فردی در کلاس صفحه ۱۲۰ اقتصاد دهم

در این نوشته با جواب فعالیت فردی در کلاس صفحه ۱۲۰ اقتصاد دهم همراه شما هستیم.

جواب فعالیت فردی در کلاس صفحه ۱۲۰ اقتصاد دهم

در درس چهارم با مفهوم کارایی آشنا شدیم و در این درس درباره رشد سخن گفتیم. تفاوت بین دستیابی به کارایی و رشد اقتصادی را با کمک نمودار توضیح دهید.

image 14

آن چه در منحنی امکانات تولید مطرح است، بحث کارایی است و اولویت بندی با توجه به اقتضای مصلحت و عدالت مطرح نیست. تمام نقاط روی منحنی امکانات تولید، بیانگر وضع کارآمد تولید هستند؛ منحنی امکانات، تنها نقاط کارآمد را منعکس می کند. رشد اقتصادی با کمک منابع فیزیکی بیشتر و یا به وسیله بالا رفتن کارایی منابع موجود و یا ترکیب آن دو، به دست می آید. نقاط A و B نقاط کارآمد را منعکس می کند، نقطه C، نقطه زیر منحنی، یعنی کارایی کم تر، نقطه D انعکاس رشد اقتصادی به صورت انتقال منحنی امکانات تولید به سمت راست است.

برای مشاهده گام به گام سایر صفحات کتاب کافیست آن را در گوگل به همراه عبارت «حالا درس» جست و جو کنید.

امتیاز شما به این مقاله

0 از 0 رای

+ارسال دیدگاه