در این نوشته با جواب فعالیت های نوشتاری صفحه 15 فارسی هشتم همراه شما هستیم.

جواب فعالیت های نوشتاری صفحه 15 فارسی هشتم

1-از متن «ستایش» و «درس اول» واژه هایی بیابید که در آن ها یکی از حروف «ذ، ز، ض، ظ» به کار رفته باشد.

زبان- پوزش پذیر – جز / حضور – ذهن – لحظه – وضو

2-جدول زیر را کامل کنید.

image 659

3-ردیف و قافیه را در بیت هشتم و هجدهم شعر «پیش از اینها» مشخص کنید.

بیت هشتم:

بود، اما در میان ما نبود            مهربان و ساده و زیبا نبود

ما و زیبا : قافیه               نبود : ردیف

بیت هجدهم:

با وضویی دست و رویی تازه کرد            با دل خود گفت وگویی تازه کرد

دست و رویی و گفت و گویی : قافیه                        تازه کرد : ردیف

4-سعدی در بیت زیر، به کدام داستانهای دینی اشاره دارد؟

گلستان کند آتشی بر خلیل                        گروهی بر آتش بَرد ز آب نیل

داستان حضرت ابراهیم (ع)            داستان حضرت موسی (ع)

برچسب شده در: